Miljö

Vår Miljöpolicy


Vi värnar om miljön genom att följa vår uppsatta miljöpolicy. Genom personal med rätt kompetens samt ett verksamhetssystem under ständig förbättring skall vi säkerställa att vårt miljöarbete uppfyller de krav och förväntningar som ställs på oss.


Vi skall uppnå detta genom att:

· Arbeta i enlighet med ISO 14001
· Följa lagstiftningen och de krav som gäller för vår verksamhet
· Miljöanpassade produkter och lösningar skall genomsyra vårt val vid inköp
· Planera våra tjänsteresor så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt
· Minimera vårt användande av energi och vatten
· Ständigt arbeta med förebyggande av föroreningar och avfall
· Utbilda och involvera alla i företagets miljöarbete och de uppsatta målen.
· Utföra regelbundna uppföljningar av vårt miljöarbete.